300.00 ฿
Availability: In Stock
ทริปท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมถลางบ้านแขนง : ท่องเที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมถลางบ้านแขนง ชมการแสดงรำมโนห์รา โนห์ราบิก(เป็นวัตกรรมการออกกำลังกายแบบใหม่)? สอนทำอาหารพื้นบ้าน ทำขนมคู ท่องเที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมถลางบ้านแขนง ชมการแสดงรำมโนห์รา โนห์ราบิก(เป็นวัตกรรมการออกกำลังกายแบบใหม่)? สอนทำอาหารพื้นบ้าน ทำขนมคู

รายละเอียด

ท่องเที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมถลางบ้านแขนง ชมการแสดงรำมโนห์รา โนห์ราบิก(เป็นวัตกรรมการออกกำลังกายแบบใหม่)? สอนทำอาหารพื้นบ้าน ทำขนมคู

หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน

255 หมู๋ 2 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต