50.00 ฿
Availability: In Stock

รายละเอียด

ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท

บ้านท่าฉลอม ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน

18 ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร