50.00 ฿
Availability: In Stock
น้ำปลาหวานกุ้งแก้ว บรรจุกระป๋อง : น้ำปลาหวานกุ้งแก้ว สด สะอาด เน้นคุณภาพของวัตถุดิบจากแหล่งทะเลอันดามันภูเก็ต

รายละเอียด

น้ำปลาหวานกุ้งแก้ว otop 4 ดาว อาหารพื้นถิ่นของคนภูเก็ต สด สะอาด ปราศจากสารกันบูด สะดวกพกพาไปทานได้ทุกที่

ภูเก็จแก้ว

104/1 ถนนกระ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต