180.00 ฿
Availability: In Stock

รายละเอียด

ผ้าขาวม้าร้อยสี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชนชาวหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจถักทอขึ้นด้วยวิธีการทอกี่กระตุก ซึ่งเป็นวิธีการทอผ้าแบบโบราณ ใช้มือในการกระตุกคันกระตุก ที่มีการถักทออย่างประณีต

โชคกิตติ

4/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ช่องทางการติดต่อ