20.00 ฿ 35.00 ฿
43 %
Availability: In Stock
ออแกนิก : น้ำผลไม้,แยม

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์,ของฝาก,ออแกนิก,ฟาร์ม,ท่องเที่ยว,เกษตรอินทรีย์,ป่าไม้เศษฐกิจ

บริษัท เอสทีเค ออแกนิก จำกัด

99/2 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่